مـاده 1129 قانون مدنی مقرر می دارد: «در صـورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجـرای حـکم محکمه و الزام او بـه دادن نـفقه، زن‌ می‌تواند‌ برای طلاق بـه حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
ایـن مـاده هر دو حالت «استنکاف»‌ و «عجز»‌ از پرداخت نـفقه را مـوجب‌ طـلاق‌ بـه‌ درخـواست زن دانسته است.ادامه این مشاوره نیاز به ثبت نام شما دارد. ثبت نام سریع و رایگان است.

ورود عضویت
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: