ابلاغ را مأمور ابلاغ انجام می­دهد، اگرچه او تنها مجری ابلاغ نیست و مصداق مجری ابلاغ به لحاظ تنوع در شیوه ابلاغ متفاوت است. یکی از اقسام ابلاغ، به خود شخص (واقعی) است و دیگری ابلاغ به اقامتگاه (قانونی) که با نفوذ فناوری اطلاعات، دگرگون شده است. ابلاغ سنتی نیز با چالش­هایی مواجه است. رویکرد نظام­های حقوقی ایران و فرانسه با وجود همسانی، در ابلاغ الکترونیک متفاوت است. در ایران استفاده الزامی است و غیرقابل عدول و تحمیلی که به محض رؤیت، آثار ابلاغ واقعی را دارد. در فرانسه این نوع ابلاغ منوط به رضایت قبلی است و همچون ابلاغ به اقامتگاه است، مگر اینکه رؤیت در همان روز ارسال انجام گیرد. اثر سابقه ابلاغ نیز به‌ویژه در طرق شکایت میان دو کشور یکسان نیست؛ همچنین است بحث زبان ابلاغ.
حسن محسنی
ابلاغ به شخص ابلاغ الکترونیک اقامتگاه زبان ابلاغ سابقه ابلاغ

این نوشته چند بند دارد که برخی ناظر به روش سنتی و برخی به سنتی یا مدرن بودن آن و برخی به مجری ابلاغ توجه دارد، سابقه ابلاغ نیز در این نوشته بررسی می شود.