شرکت تضامنی از شرکتهای اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم میشود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمیتوانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به اینکه، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و همچنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه ی «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوتهایی دیده میشود. هرچند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ می‌کند.
حبیب طالب احمدی
شرکت تجاری شرکت تضامنی مسؤولیت تضامنی لایحه ی تجارت

در این نوشتار پس از معرفی اجمالی شرکت تضامنی در قانون تجارت، مفهوم مسؤولیت تضامنی تبیین و شرایط رجوع طلبکاران به شرکای این نوع شرکت، مطالعه میشود. هم چنین در پی پاسخ به پرسشهای مطرح شده، مقررات بازرگانی حاکم در ارتباط با ضمانت شرکای شرکت تضامنی در برابر طلبکاران آن بررسی میگردد.