از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف‌نظر نمایند، دوره پیش‌قراردادی نامیده می‌شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه‌هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به‌صورت یک‌طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان‌دیده به دلایل ویژه‌ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می‌گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان‌ها ایجاد می‌گردد، مسئولیت پیش‌قراردادی نامیده می‌شود. از آنجا که معمولاً زیان‌های دوره پیش‌قراردادی به واسطه اتکای زیان‌بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می‌گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان‌های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. امروزه مسئولیت پیش‌قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.
سید علی خزایی
دوره پیش‌قراردادی توافق‌های مقدماتی مسئولیت پیش‌قراردادی زیان‌های اتکایی

در این مقاله پس از مطالعه مسئولیت پیش قراردادی، ارکان و شرایط تحقق آن را بیان نموده و در نهایت، زیان های قابل جبران بر مبنای پذیرش این مسئولیت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.