از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولان متضامن) و مسائل مربوط به فرضی که تقصیر اشخاص ثالث در ایجاد ورشکستگی یا تشدید وخامت وضع مالی، موجب مسؤولیت آنها در قبال طلبکاران است، از جمله‎ی این موضوعات است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.
محسن ایزانلو روزبه جباری زاده
بیمه‎ی مسؤولیت تضامن خسارت معنوی مسؤولیت مدنی ورشکستگی

مقاله حاضر طی سه گفتار به بحث از ورشکستگی زیان دیده(گفتار نخست)، ورشکستگی وارد کننده‌ی زیان(گفتار دوم)، و اشخاص ثالث، سبب ورشکستگی یا تشدید آن (گفتار سوم) می پردازد.