متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آن‌ها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه‌ دربارۀ مسئولیت آن‌ها و حدود آن بحث می‌‌شود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی می‌‌شود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریۀ تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متصدیان راه به‌طور عمده به‌صورت مؤسسۀ دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت می‌گیرد. در این شرایط، در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مأمورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آن‌ها مطرح می‌شود.
ولی رستمی حسین صادقی حمیدرضا سلیمانیان
تصادفات رانندگی متصدیان راه مسئولیت دولت مسئولیت مدنی نظریۀ تقصیر

هر ساله شاهد این واقعیت تلخ هستیم که حوادث جاده ای به بروز تلفات جانی و مالی هم وطنان ما منجر می شود که می توان اثر آن را مشابه یک زلزله شش ریشتری دانست که هرسال جان حدود 27 هزار نفر را می گیرد.با توجه به سهم مهم راه در تصادفات رانندگی، شناسایی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر مسئولیت متصدیان راه و مبانی حقوقی این مسئولیت از یک طرف و چگونگی تقسیم مسئولیت و شناسایی اشخاص مسئول از طرف دیگر یک امر مهم و اساسی است در این مقاله در صدد بررسی آن هستیم.