بر اساس ماده 314 قانون تجارت ایران، این سوال به ذهن می رسد که آیا ضامن چک مانند ضامن برات مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی صادر کننده و ظهرنویس، رعایت همان تشریفات لازم است که در خصوص برات لازم است؟ این مقاله سعی در پاسخ دادن به سوالات مزبور است. پاسخ به سوالات تول از این حیث مهم است که بعضی مولفین در مسولیت تضامنی چک تردید کرده اند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد. پاسخ به سوال مهم نیز ما را با ویژگی های بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا می کند.
ربیعا اسکینی
برات چک ضامن اعتراض مسئولیت تضامنی
  1. اخلاقی، بهروز، (1369) چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، مجله حقوقی، شماره سیزدهم

  2. اسکینی، ربیعا (1382) حقوق تجارت ( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل چک) انتشارات سمت، چاپ هشتم

  3. ستوده تهرانی، حسن(1374) حقوق تجارت، جلد سوم، نشر دادگستر، چاپ اول

  4. کاتوزیان، ناصر، (1364) حقوق مدنی، عقود اذنی، وثیقه های دین، انتشارات بهنشر

  5. عرفانی، محمود (1382) حقوق تجارت، اسناد تجارتی، نشر میزان، چاپ اول

وجود ماده ی 314 قانون تجارت، قائدتاً ی=باید ما را از این بی نیاز کند که در خصوص ضامن چک در مقایسه با ضامن برات، بححثی مستقل نداشته باشیم. زیرا از ظاهر ماده می توان استنباط کرد که مقررات راجع به تعهد ضامن د رچک همان است که در قانون تجارت راجع به برات ذکر شده است. لیکن در همه احوال تابع مقررات سند اخیر نیست چه از جهت مهلت رجوع به ضامن و چه در ارتباط با شرایط مراجعه به او ..