پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می‌توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت‌های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش‌های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول‌های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی‌که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می‌گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت‌های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به‌عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی‌که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می‌گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت‌کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی‌گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.
محمد سلطانی حمید اسدی
پول پول الکترونیک ماهیت حقوقی پرداخت الکترونیک

در مقاله حاضر ابتدا مفهوم پول الکترونیک را خواهیم شناخت. پس از آن با تبیین عناصر و اوصاف پول الکترونیکی، ماهیت آن را روشن خواهیم ساخت.