قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش‌فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفرۀ داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوۀ تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش‌گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به‌طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.
نیما سکوتی جواد حسین‌زاده
پیش‌فروش ساختمان داور شرط داوری صلاحیت داوری هیئت داوری

مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است

اولاً ماهیـت داوری موضوع قانون پیش فروش ساختمان چیست؟ ثانیاً نهاد داوری در این قـانون از چـه ویژگـیهـایی برخوردار است؟ ثالثاً صلاحیت های هیئت داوری نامبرده کدام اسـت؟» بـه منظـور پاسـخ بـه ایـن مسائل ابتدا به تحلیل ماهیت داوری و ویژگیهای آن و سپس به تعیـین مصـادیق صـلاحیت هـا و تشریح هریک از آنها پرداخته میشود.