رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می‌نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.
محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی
مهریه حق حبس مهریه عندالاستطاعه

در این پرونده، زوج الزام به تمکین زوجه را از دادگاه تقاضا نموده است.دادگاه بدوی با توجه به مفاد 1085 قانون مدنی و نیز با عنایت به عدم پرداخت مهریه از طرف زوج، دعوی وی را رد نموده است.شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به عندالاستطاعه بودن مهریه و قسمت اخیر ماده مزبور و در نهایت به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، و نیز به استناد ماده 1114 قانون مدنی، زوجه را به زندگی مشترک و تمکین در حق زوج محکوم کرده است.