چک به عنوان رایجترین سند تجاری از نظر قانونگذار واجد ویژگیهای مشخصی است اینکه به چه سندی چک گفته می شود و انواع چک چیست و اشخاص دخیل در آن کدامند موضوع مباحث اول و دوم این مقاله است و چک بلامحل یا چک پرداخت نشده و در واقع علل عدم پرداخت وجه چک ، موضوع مبحث سوم این نوشتار است در بخش دوم مقاله به اقامه دعوی در رابطه با چک بلامحل می پردازیم . هدف دارنده چک وصول وجه آن و در واقع احقاق حق خویش می باشد . دارنده این سند تجاری ، در صورت مواجه شدن با عدم پرداخت ، از سه روش می تواند صادر کننده و یا عندالاقتضاء سایر مسوولین سند تجاری ( از قبیل ظهرنویسان و ضامنین ) را ملزم به پرداخت وجه نماید که در طی سه مبحث ، در بخش دوم به بررسی این موضوع پرداخته ایم .
حمیدرضا یوسفی نژاد
چک بلا محل عدم پرداخت تعقیب کیفری دعوی حقوقی تامین خواسته اجرای ثبت
  1. پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر

در سیستم بانکی کشور ما انواع مختلف چک مورد استفاده قرار می گیرد که چک عادی به عنوان رایجترین سند تجاری بیشترین استفاده را در روابط معاملاتی دارد و به همین جهت قانونگذار حمایتهای ویژه ای از این سند تجاری نموده است.دارنده چک بلامحل به غیر از طرح دعوی حقوقی برای احقاق حق خود می تواند به دو راهکار دیگر نیز تمسک جوید.از آنجا که قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم انگاری نموده و چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته اقامه دعوی کیفری و مراجعه به اجرای ثبت نیز دو راهکار مختص به چک برای احقاق حق می باشد.