یکی از شروط ضمن عقد نکاح، شرط عدم نزدیکی است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد.سوال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساسا دارای اعتبار بوده یا بالعکس باطل یا غیر معتبر تلقی می شود.همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟
محسن ناظمی زاده مجتبی نیک دوستی
عقد نکاح شرط ضمن عقد عدم نزدیکی بطلان صحت

آنچه در این نوشتار مورد بحث و تفصیل بیش تری قرار می گیرد، اعتبار یا عدم اعتبار شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح دائم است.با توجه به ضرورت بحث و تبیین شرط عدم دخول در عقد نکاح، هدف نگارنده این است که تا حد امکان مرور جامعی بر منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام پذیرفته باشد و با ارایه نظریات مختلف، مجموعه ای از آرای متنوع و بعضا متضاد بیان شود.