تملک اشیا مباحث فلسفی دارد. تملک آثار فکری طبق برخی رویکردها با انتقاداتی مواجه است. شناخت اسباب تملک اصلی اشیای فکری پرسش مورد نظر در مقاله حاضر است. هدف این پژوهش تحلیل نظری است که به شناخت اسباب تملک آثار فکری کمک خواهد کرد. همچنین، این تحقیق می‌تواند برای اصلاح ماده 140 قانون مدنی به‌کار گرفته شود. بررسی تملک اشیای مادی به شناخت اسباب تملک اشیای فکری کمک می‌کند. رویکردهای متفاوت، گاهی به شیء موضوع تملک توجه داشته‌اند و گاهی به ارزش یا امکان ناشی از کار. اتخاذ هر یک به نتیجه متفاوتی می‌انجامد. براساس رویکرد اول، عناوین ثبت و تشخص و در رویکرد دوم، عنوان حیازت شناسایی می‌شود.
سعید حبیبا مسعود شهبازی
اشیای مجرد حیازت خیر اولیه

در مقاله حاضر هدف بررسی مبنایی اسباب تملک با توجه به محتوای مفاهیمی مانند حیازت، اختراع و اثر ادبی هنری است تا از این طریق به ایرادهای نظری در زمینه تملک این آثار پاسخ داده شود.ضمن اینکه برای تدوین قوانین جدید در این زمینه و شناخت پیش فرض های علمی مسئله مفید خواهد بود