در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون‌گذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می‌باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا‌ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد‌ دیگر قانون‌گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزه‌دیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاء‌دم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه ‌بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشان‌گر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است
سید محمود مجیدی
خلأهای تقنینی دستور به قتل علم به کشنده بودن عمل دفاع مشروع ولی دم صغیر

تحلیل و بررسی قوانین میتواند از جنبه های مختلف صورت گیرد. از مهمترین این جنبـه هـا میتواند تحلیل نقاط قوت و ضعف آن قوانین، از جهت شکلی و یا محتوایی و ماهیتی باشـد. از آنجا که مهمترین هدف در تدوین قوانین، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود مـی باشـد، امروزه رعایت نکات و فنون شکلی قانونگذاری، اهمیت کمتری نسبت به کیفیـت محتـوایی آن ندارد. با این وجود، در این مقاله تحلیل مقررات ناظر بر قصاص نفس در قـانون مجـازات اسلامی جدید، محدود بر تحلیل محتوایی آن شده است. علاوه بر این تحلیل نوآوری های این مقررات و تبیین سیاست های کیفری ممتازی را که مقنن بـه آنهـا تمایـل پیـدا کـرده، بـه معنای چشم پوشی از نارسایی های متعدد ماهوی موجود در این مقـررات نخواهـد بـود. تنهـا گستردگی مطالب است که سبب گردیده تا به پاره ای از سیاستهای ناظر بر مقررات قصاص نفس از لحاظ محتوایی اکتفا شود. لذا در این مقاله در ابتدا جلوه های رفع خلاءهای تقنینی مورد تحلیل قرار میگیـرد. (1. رفـع خلاءهـای تقنینی). سپس سیاست کیفری ناظر بر حمایت کیفری از تمـام بـزه دیـدگان قتـل بررسـی میشود. (2. حمایت کیفری صریح از تمامی بزهدیدگان قتل). در ادامه نیز توجه قـانونگـذار به دغدغه های دکترین حقوقی و رویه قضایی در امـر تـدوین قـوانین کیفـری (3. توجـه بـه دکترین حقوقی و رویه ی قضایی) و نیز ارائه ی تعاریف ضروری از برخی مفاهیم یـا نهادهـای کیفری (4. ارائه ی تعریف تقنینی از مفاهیم کیفری) مورد توجه قرار خواهد گرفت.