حضور توأمان اصل استقلال و ماهیت ضمانتی ضمانت‌نامۀ بانکی، پدیدآور پرسش‌های متعدد در مورد قواعد حقوقی حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی است. یکی از مسائل مطروحه در این خصوص، ناظر بر رجوع پس از پرداخت است. رجوع ضمانت‌خواه به دو شخص قابل تصور است: ذی‌نفع و ضامن. چنانچه ذی‌نفع، مطابق آنچه در قرارداد پایه گذشته است، محق به وصول وجه سند نبوده است، باید وجه دریافتی را مسترد کند. همچنین ضمانت‌خواه می‌تواند برای استرداد وجه به ضامن مراجعه کند. از آنجا که معمولاً ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامه، مطالبات خود را از حساب یا وثایق ضمانت‌خواه برداشت می‌کند، بحث رجوع ضمانت‌خواه به ضامن و شرایط تحقق آن دارای اهمیت و نتایج کاربردی است. رجوع ضمانت‌خواه به ضامن، در صورت عمل کردن برخلاف دستورهای ضمانت‌خواه یا پرداخت ناروای وجه ضمانت‌نامه به ذی‌نفع میسر است. این مقاله، مبانی، شرایط و نحوۀ رجوع در موارد پیش‌گفته را با تأکید بر حقوق فرانسه توصیف و تحلیل می‌کند.
محمد سلطانی
اصل استقلال ذی‌نفع ضامن ضمانت‌خواه ضمانت‌نامۀ بانکی

 این مقاله، مبانی، شرایط و نحوۀ رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن را پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه تحلیل می کند.