حق تصویر به این معناست که شخص می‌تواند درباره تصویربرداری از خویش، چگونگی تصویربرداری، انتشار، و درنهایت استفاده از تصویر خود تصمیم بگیرد. این حق ماهیتی دوگانه دارد؛ هم غیرمالی است، چون به شخصیت انسان مربوط است، هم مالی است، چون در بازار ارزش مالی دارد. حق تصویر قابل انتقال است؛ با این حال، شخص نمی‌تواند به‌طورکلی حق خویش بر تصویرش را به دیگری منتقل و از خود سلب کند. به‌علاوه، اگرچه جنبه معنوی حق تصویر با فوت شخص از بین می‌رود، جنبه مالی این حق به وراث منتقل خواهد شد. درباره مبنای حق مورد بحث، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را از مصادیق حریم خصوصی می‌پندارند و برخی دیگر آن را، در کنار حریم خصوصی، از مصادیق حقوق شخصیت می‌دانند. به‌نظر می‌رسد با مبنای اخیر کامل‌تر می‌توان از حق شخص بر تصویرش حمایت کرد.
عباس میرشکاری
تصویر حریم خصوصی حقوق شخصیت قرارداد مرگ

در مقاله پیش رو، تلاش می شود نخست حق یاد شده تعریف و اوصاف آن بررسی شود.سپس، با توجه به اهمیت تصویر برای اشخاص مشهور و نیز تمایل مردم جامعه برای داشتن تصویر این اشخاص، مبحث دوم به تصویر این اشخاص اختصاص خواهد یافت.منابع این حق در نظام حقوقی در مبحث سوم و مبانی آن در مبحث چهارم تحلیل خواهد شد.در نهایت، در مبحث پنجم به آثار حق تصویر پرداخته می شود.