پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.
ایرج گلدوزیان اصغر عباسی
پول شویی تهدید سیستم مالی جرایم خطرناک جرم مقدم داروهای روان گردان قاچاق مواد مخدر

با آغاز قرن بیستم و افزایش روز افزون جرایم سازمان یافته و تطهیر عواید ناشی از آن، نگرانی و دغدغه زیادی در برخی ممالک غربی ایجاد شده است.در همین راستا در دهه هشتاد میلادی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم به ویژه درباره درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از جرایم قاچاق مواد مخدر و آثار و پیامدهای سوء این عواید غیر قانونی بر اقتصاد و اجتماع و حکومت بوده و موجب شد تا این کشورها با تصویب قوانین ملی به جرم انگاری پولشویی در قلمرو حقوق ملی خود اقدام نمایند.نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پولشویی را به عنوان یک جرم جزائی، به رسمیت شناخت، ایالات متخده آمریکا است.