مفهوم سرقت رابطه ی تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد. با عنایت به اهداف شگل گیری مفهومی د رنظام حقوقی در بخش نخست این دو مفهوم در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند . در این سطح «مالکیت» به عنوان مجموعه ای از چهار نوع حق شامل « حق تصرف» «حق تغییر» حق استفاده و حق انتقال در ارتباط با انواع مال اعم از ملموس و غیر ملموس یا منقول و غیر منقول به عنوان موضوع این «حق ها» تعریف می شود.
حسین آقایی نیا آزاده چلبی
مالکیت حق تصرف سرقت حق انتقال مال حق تغییر حق استفاده
  1. اردبیلی، محمد علی(1382)، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، نشر میزان

  2. آزمایش، علی (1379) ، جزوه حقوق جزای اختصاصی 2،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  3. امامی،سید حسن، 1344(1377)، حقوق مدنی، جلد اول، تهران ، انتشارات اسلامیه

  4. کاتوزیان،ناصر، (1382)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، (اموال و مالکیت) تهران، نشر میزان

  5. جعفری، لنگرودی، محمد جعفر (13770) حقوق مدنی ،وصیت ، تهران ، ققنوس

رابطه مفهوم سرقت با نهاد مالکیت در هر نظام حقوقی حائز اهمیت است . از این رو در سطح نظری رابطه سرقت با مفهوم مالکیت بررسی می شود و کوشش خواهد شد تا بر اساس یک تعریف مفهومی از مالکیت دامنه مفهومی سرقت ، متناظر با حوزه مفهومی مالکیت ، مشخص گردد. سپس در سطح تجربی جایگاه مفهومی سرقت و عناصر آن در چهار نظام حقوقی انگلستان،امریکا«فلوریدا» کانادا و ایران مورد واکاوی تطبیقی قرار می گیرد .