عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.
رضا مقصودی حسین داودی
خسارت تاخیر تادیه تاخیر تادیه توافق بر خسارت تاخیر تادیه

عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.
نام دیگر مصالحه مزبور وجه التزام تاخیر در انجام تعهد است که این وجه در جایی که موضوع تعهد تادیه وجه رایج باشد به خسارت تاخیر تادیه بسیار شباهت دارد.در واقع وجه التزام مذکور، همان خسارت تاخیر در تادیه پول می باشد که میزان آن به تراضی داین و مدیون تعیین شده است.طرفین معمولا در قرارداد خود ضمن تعیین مهلت پرداخت دین، وجه التزام برای تاخیر در تادیه در نظر می گیرند به طوری که مدیون موظف است در ازای هر روز /ماه یا هر ظرف زمانی دیگر که تاخیر در پرداخت رخ دهد مبلغی به عنوان خسارت به داین بپردازد.