فوت یکی از طرفین دعوا به ­موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می­یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. به‌طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می­شود. شاید این نتیجه­گیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع می­شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیلی رابطۀ دادرسی تعبیر می­کنند. مبانی دیگری نیز می­توان برای انتقال دعاوی شخصی برشمرد، از جمله تعلق ارادۀ متوفی بر استمرار دعوا. مطالعۀ مبانی و مصادیق توارث دعاوی شخصی، این امکان را می­دهد تا بتوان به نظریه­ای عمومی در زمینۀ توارث دعاوی شخصی دست یافت.
رضا شکوهی زاده
اثر تبدیلی دادرسی ارادۀ متوفی توارث خسارات معنوی دعاوی شخصی موضوع دعوا

برای دستیابی به نظریه ای عمومی در زمینه توارث دعاوی شخصی، لازم است این موضوع را ضمن سه بحث (مبانی، موانع و مصادیق توارث دعاوی شخصی) بررسی کنیم.