مهندس ابراهیم جمشیدزاده
تفکیک افراز ملک مشاع اجرای ثبت
  1. معین محمد، فرهنگ فارسی- چاپ هشتم- امیرکبیر 1371.

  2. پورسلیم بناب، جلیل، بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک، اراضـی، باغـات آثـار اندیشه 1385

  3. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی

  4. جمشیدزاده، ابراهیم،جزوه درسی قوانین و مقررات زمین و مسـکن، شـهرداری تهـران .1389

  5. قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب 1350/12/29

در تعریف اراضی شهر و سایر مفاهیم مرتبط با تفکیـک و افـراز و پـیش از پـرداختن بـه تعاریف تفکیک و افراز لازم است در خصوص مفاهیم مـرتبط، بـه تعـاریف حقـوقی و قـانونی ذکر شده در قوانین و مقررات جاری کشـور اشـاره کنـیم تـا درک مفـاهیم تفکیـک و افـراز آسانتر شود.  و بدانیم تفاوت تفکیک و افراز چه می باشد و در چه زمانی باید درخواست افراز داد و در چه زمانی درخواست تفکیک ملک مشاع، و چه مراجعی صالح به رسیدگی هستند.