قواعد عمومی قراردادها جزء بخش مهم حقوقی مدنی به حساب می آید و مبنایی ترین قسمت آن محسوب می شود عقد معلّق و به طور خاص وصیت که عقدی معلّق محسوب می شود یکی از مسائل پرچالش و پر بحث در این عرصه بحساب می آید و پرسش های زیادی در این راستا مطرح می شود مانند آنکه آیا عقد معلق صحیح است ؟ آثار و احکام آن چگونه توجیح می گردد؟ آیا وصیت را به عنوان یک عقد معلّق می توان به رخداد دیگری غیر از موت موصی معلّق نمود؟در پاسخ به سوالات اخیرالذکر با استفاده از قانون مدنی، قانون امور حسبی و مکتب دانشمندان حقوقی سعی نموده ایم کاری جامع دقیق در خور شأن یک دانشجوی ارشد ارائه نماییم و نتیجه گیری صحیح و پربار داشته باشیم.
احمد ترابی
تعلیق معلق علیه موت وصیت

تحقیق و فحص در حوزه های مسائل حقوقی راهگشای دست یابی به نظام حقوقی مستحکم و مستدل است  و چنین کاوشی نیز  بدون در نظر گرفتن کتب فقهی به عنوان منبع اصلی حقوقی کامل و جامع  نخواهد بود  از طرفی نیز با توجه صرف و محصور شدن در  چهارچوب منابع فقهی و  چشم پوشیدن از مطالعات  نوین حقوق  نمی توان  پویایی و نوگرایی جامعه حقوقی را در  راستای نیل به عدالت واقع گرایانه انتظار داشت؛ یکی از مباحث مطروحه در حوزه ی  قواعد حقوقی ، تحلیل و بررسی اقسام  عقود و ایقاعات است که عقد معلق و منجز ذیل این عنوان مطرح می شود و با توجه به این  مسئله که وصیت یک عقد معلق محسوب    می شود  و در  آن  اعمال نظرات موصی و  تعلق آثار آن بر موصی له  و حتّی وصی معلّق به فوت  محسوب  گردیده است می توان با فحص و تدبّر در این مسئله به نکات  جالب و مفیدی  دست یافتکه راهبردی نیز  هست  .عقد  معلق چه از حیث مفهوم و  چه از حیث  اعتبار و  آثار آن همیشه محل نزاع اکثر فقها  و حقوقدانان بوده است  منشاء نزاع در هر  یک از این  ابعاد  ریشه در مسائل تحول  انگیز در علم حقوق و علم  اصول  دارد  که در  فصول  این مقاله  به آن  خواهیم پرداخت در واقع همین  نقاط عطف و مبنایی انگیزه ای  بود  در نگارش این مطالب ! در فصل اول این کار تحقیقی به بیان مفهوم تعلیق پرداخته و آثار و احکام آن را تشریح می نماییم و  معنای اصطلاحی و مفهومی آن را در علم حقوق و  قانون مدنی  و فقه مورد  بررسی قرار  می دهیم و با توجه به معنای  اصطلاحی صحیح از تعلیق و  به تبع  آن عقد معلق و در  پیروی  از آن وصیت  معلق یا  تعلیق در وصیت در فصل دوم به مفهوم وصیت و  آثار و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون مدنی  حاکم بر نظام جمهوری  اسلامی ایران  خواهیم  پرداخت و این عقد  را به عنوان یکی از عقود  معلق مورد بررسی و کنکاش قرار  خواهیم داد و در فصل سوم به تعلیق در وصیت به طور خاص رسیدگی می نماییم و سوالاتی را در رابطه  با این مسئله از این قبیل  که آیا وصیت به امور  دیگری غیر از موت موصی معلیق می شود؟پاسخ خواهیم داد باشد که انجام این کار تحقیقی  که با مشاوره و راهنمایی استاد گرانقدر خانم زهرا اکرمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ابرکوه  میسّر گردیده است مفید و موثر  واقع شود.