علیرضا باریکلو
امنیت بازاری تقصیر محصول معیوب وظایف تولیدکننده

فرضیه این مقاله این است که مبنای مناسب باید همه وظایف تولیدکننده  را توجیه کند و از این حیث نظریه ثبات و امنیت بازاری بر نظریه تقصیر و مسئولیت مبتنی بر عیب کالا مقدم است.بنابراین، ابتدا به طور مختصر مسئولیت تولیدکننده بررسی می شود تا وظایف او مشخص شود.بعد با توجه به توانایی توجیه این وظایف، نظریات بررسی می شود.