پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می‌شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس‌های حقوقی مورد استفاده در تجارت است. پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه‌ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.
ابراهیم عبدی‌پور
پول پول الکترونیکی سند پولی ماهیت حقوقی وسیله پرداخت

به کارگیری ارتعاشات الکترونیک به عنوان پول الکترونیکی که در حال حاضـر آخـر ین حلقـه تکامل تدریجی پول محسوب میشود، به عنوان فرآینـد غیر مـاد ی کـردن و نـامریی شـدن پـول توصیف میشود. این پدیده نوظهور که از لحاظ فنی در حال پیمودن روند توسـعه خـود اسـت و از لحاظ اقتصادی به تدریج جای خود را در میان ابزارهای پولی بـه عنـوان یـک وسـیله پرداخـت در مبادلات خـرده فروشی بـاز نمـوده ، بـه تـدر یج مـورد توجـه قـانون گـذار ان قرارگرفتـه و در سیستمهای پولی ملی و منطقه ای مقرراتی برای آن در نظر گرفته میشود که در این میـان اتحادیـه  اروپا با صدور دستورالعملهایی در مورد پول الکترونیکی پیشگام است. اگرچه ادبیات حقوقی در باره ماهیت حقوقی پول الکترونیکی محدود بـه چنـد مقالـه نـاقص در مجلات خارجی است و در مقررات موضوعه برخی کشورها صرفا به نحـوه فعالیـت بانـک هـا و مؤسسات اعتباری و شرایط انتشار پول الکترونیکی بسنده شده اسـت ؛ در ایـن پـژوهش پدیـده پولی یادشده مورد بررسی و تحلیـل حقـوقی قـرارداده و کوشـش نمـوده ایـم بـا در نظـر گـرفتن کارکرد اقتصادی پول و ماهیت حقوقی آن، به این سؤال مهم پاسخ دهیم که ماهیـت حقـوقی پـول الکترونیکی چیست و آثار حقوقی آن در روابط چندگانه بین اطراف قضیه چگونه اسـت؟ آ یـا ایـن پدیده را میتوان ماهیتاً پول دانست و به عنوان یک ابزار پولی جدید تلقـی نمـود یـا تشـابه آن بـا دیگر اقسام پول صرفاً یک تشابه اسمی است و پول الکترونیکی نه یـک ابـزار پـولی، بلکـه صـرفاً یک وسیله پرداخت با ماهیتی متمایز از پول است؟ در فرض اخیر ماهیت و آثار آن چیست؟