بزه‌دیده به شکل­های مختلف موجب ایجاد عوام­گرایی کیفری می‌شود. ترس از جرم و نگرانی عمومی از آن به‌نوعی سخت‌گیری کیفری عوام‌گرا را تشدید می‌کند. اغلب جرائمی با بزه‌دیدگان خاص (از حیث سن و جنسیت) توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را بیشتر جلب می‌کند. بنابراین، این جرائم بیشتر موجب برانگیختگی احساس عمومی و تأثیر آن بر سیاست کیفری می‌شود. بزه‌دیدگان با بیان توقعاتی که از نظام عدالت کیفری دارند، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در فرایند کیفری شرکت می‌کنند. از این طریق نیز بزه‌دیدگان می‌توانند موجب جهت‌دهی سیاست کیفری به‌سوی عوام‌گرایی شوند. بزه‌دیده با گزارش جرم و در مواردی بیان غیرواقعی بزه‌دیدگی و اغراق در آن، زمینه تمرکز رسانه‌ها بر موضوع‌های کیفری را فراهم می‌کند. در این شرایط، امکان حرکت سیاست کیفری به‌سوی عوام‌گرایی فراهم می‌شود. همچنین، اندیشه حمایت افراطی از بزه‌دیدگان، می‌تواند سیاست کیفری را تا مرز نادیده‌گرفتن حقوق متهمان پیش ببرد. بر این مبنا، در این مقاله چگونگی جهت‌گیری سیاست کیفری به‌سوی عوام‌گرایی، تحت تأثیر بزه‌دیده بررسی می‌شود.
مهدی شیداییان جواد رحبی سلمان
بزه‌دیده سیاست کیفری سیاست کیفری عوام‌گرا عوام‌گرایی

عوام گرا شدن سیاست کیفری، با نگاه به بزه دیده و جنبش های بزه دیده شناسی با عنوان ترس از بزه دیدگی، سن بزه دیده، جنسیت بزه دیده، گزارش بزه دیدگی و حمایت از بزه دیده و تاثیر آن بر عوام گرایی کیفری بررسی می شود.مسئله اساسی چگونگی تاثیر بزه دیده در عوام گرا شدن سیاست کیفری و ایجاد سیاست کیفری عوام گرا بزه دیده، محور است.افزون بر این، سیاست کیفری، عوام گرا گرا نیز پیامدهایی برای بزه دیدگان دارد که مبین جایگاه بزه دیده در سیاست کیفری عوام گرا است.