امروزه می‌توان اسناد تجارتی الکترونیکی را به‌راحتی در محیط‌‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار داد؛ برات الکترونیکی نیز یکی از این اسناد تجارتی الکترونیکی است. تلاش‌‌های قانون نمونه آنسیترال در زمینۀ تجارت الکترونیک 1996این امکان را برای بازرگانان فراهم آورده است تا از سازوکار‌های طراحی‌شده برای تجارت الکترونیک از قبیل برات الکترنیکی مدد جویند. در مورد استفاده از برات الکترونیکی مسائلی در مورد «نوشته» بودن برات، نحوۀ انتساب، امضاء، اعتبار حقوقی و شرایط شکلی برات الکترونیکی، مطرح می‌شود، در پژوهش پیش‌رو، که در نوع خود اولین پژوهش مفصل در زمینۀ برات الکترونیکی در حقوق ایران است، به بررسی آن در حقوق ایران، کشورهای خارجی و مقررات بین‌المللی پرداخته، و بر این نظر هستیم که با توجه به مبانی قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی 1382 می‌توان برات الکترونیکی را در ایران مورد استفاده قرار داده و مسائل آن را براساس قوانین موجود، مورد تحلیل قرار داد.
محمد ساردویی‌نسب احد طاهری
اسناد تجارتی الکترونیکی امضای الکترونیک برات الکترونیکی برات کاغذی تجارت الکترونیک

در مقاله حاضر بعد از معرفی کوتاهی از برات الکترونیکی و ارائه تعریفی از آن و بررسی دیدگاه حقوقی کشورهای دیگر و کنوانسیونهای بین المللی، دیدگاه حقوق ایران را نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش برات الکترونیکی و اعتبار حقوقی آن، بررسی نموده و از قواعد حقوقی حاکم بر شرایط شکلی، مندرجات، صدور، قبولی و ظهرنویسی سخن خواهیم گفت.