یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می‌گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى‏شود؛ یعنی چنانچه در معاملۀ نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به‌مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی‏شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم­الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به‌عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه‌گر نسبت به بیمه‌گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه‌گر جبران خسارت به بیمه‌گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه‌گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می‌گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه‌گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره‌ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
اسدالله لطفی
غرر در بیمه جهل به اوصاف خسارت تسلیم مال به بیمه‌گذار تعهد بیمه‌گر و بیمه‌گذار

در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه‌گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره‌ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.