شروط عوضین (مبیع و ثمن) که عبارتند از 1- مالیت داشتن 2- عین بودن 3- معلوم و معین بودن 4- مملوک بودن و طلق بودن 5- قدرت بر تسلیم از مباحث مهم در بیع و معاملات است که در این مقاله نسبت به شرطیت داشتن هر یک از این شروط در مورد مبیع و ثمن به تفکیک بحث شده است و نظرات برخی از فقها نیز در این باب مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است
افسانه جعفرزاده
شروط عوضین بیع ثمن مبیع، عین

عوضین در عقد بیع همان ثمن و مثمن یا مبیع می باشند که قانون گذار موادی از ق . م را به بیان احکام و شرایط این دو عوض اختصاص داده است.
در فقه و حقوق نیز این شروط توسط مفاخر حقوقی و علمای بزرگ علم فقه و حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و اختلاف نظرهای موجود در مورد برخی از این شروط دور از نظر نمی باشد.
مداقه در برخی از این شروط بیان شده برای عوضین با توجه به اهمیت عقد بیع و کاربرد وسیع آن در میان مردم و در روابط اجتماعی آنان خالی از اثر نخواهد بود.
نهایتا باید این نکته را خاطر نشان نمود که آنچه موجب به رشته ی تحریر درآمدن این مقاله شده است، سکوت قانوگذار در بیان برخی از شرایط برای یکی از دو عوض می باشد که لزوم بررسی علل و تطبیق شرایط دو عوض اینجانب را بر آن داشت تا با مطالعه برخی از کتب حقوقی و متون فقهی به دنبال پاسخی برای این سکوت قانونگذار باشم.