وجود بنیادهایی همچون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف مورد توجه قانون گذار بوده است.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته وشرایط وضوابطی نیزبرای آن در نظر گرفته است.وبه طور کلی موضع مواد 37و38قانون مجازات اسلامی 1392نسبت به قانون مجازات 1370 روشن تر ،شفاف ترونظام مند تر است چرا که تخفیف مجازات در قانون 1370 هیچ گونه حد ومرزی نداشت وقاضی در اعمال تخفیف کیفراختیاری بی حد وحصر داشت. در قانون جدید تخفیف به دو صورت انجام میگیرد:1-تخفیف قانونی یعنی تخفیف الزامی همانند ماده531 2- تخفیف قضایی یعنی اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف که ماده 37 این قانون به این امر تصریح دارد.
امید شهبازی
تخفیف کیفر مجازات تعزیری جهات تخفیف تقلیل مجازات تخفیف قانونی و قضائی
  1. حق گستر

اصل فردی کردن مجازاتها یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است وبا توجه به این که افراد انسانی دارای شخصیت های گوناگونی هستند قاضی کیفری موظف است با استفاده از اختیاری که برای او در نظر گرفته شده است به منظور تامین هرچه بهتر اهداف مجازات، با در نظر گرفتن خصوصیات وویژگی های خانوادگی،فرهنگی،اجتماعی و...متهم مجازاتی متناسب باوضعیت وی مورد حکم قرار دهد.
عدالت نیز اقتضا می کندکه قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت ومجازات علاوه بر جرم ارتکابی ونحوه انجام ان به شخص مجرم وشرایط وی نیز توجه کند. وجود بنیاد هایی همچون کیفیات مخففه،صرف نظر از برخی مشکلات ان می تواند به عنوان ابزاری دقیق وکارساز جهت صدور احکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای ان را دارد.موضوع تخفیف مجازات ازجمله موضوعاتیست که در دوره های مختلف روند متفاوتی را به خود دیده است.در قوانین کیفری ما،اعم از قوانینی که قبل ویا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده اند،مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می شود.