خانواده هسته اولیه تشکیل جوامع بشرى است. فلاح و سعادت جامعه را باید در بنیاد استوار خانواده جستجو نمود. از آنجا که تنها راه فلاح و رستگاری پیروی از دستورات خداوند و عمل به قرآن و سیره اهل بیت می باشد، سزاوار است هر مسلمانی به آنها تمسک و تأسى جوید و برای اداره زندگی از آنها الهام گیرد. نوشتار حاضر در پی تبیین و بررسی اهداف ازدواج و ثمرات آن از دیدگاه اسلام میباشد که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیلی بهره جسته است. مهمترین اهداف تشکیل خانواده که از این مقاله حاصل گردید عبارتند از: ایجاد حس سکونت و آرامش، تداوم نسل و تربیت نسل توحیدی که تربیت نسل توحیدی مهمترین هدف ازدواج است. از کارکردهای مهم ازدواج نیز میتوان به تنظیم رفتار جنسی، تولید مثل، تداوم شبکه های خویشاوندی، برآوردن نیازهای عاطفی، کنترل اجتماعی، برآوردن نیازهای حمایت، مراقبت و جامعه پذیری اشاره کرد.
مهدیه آشتیانی عراقی سکینه آخوند
ازدواج خانواده کارکرد رهبانیت مودت

خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی است. این اهمیت به چند دلیل است. اول اینکه خانواده از نظر جمعیتی و زمانی، فراگیرترین نهاد است، به گونه ای که زندگی افراد را از آغاز تا انجام دربرمیگیرد. دوم اینکه خانواده کانون تربیت انسانها و مرکزی است که سرنوشت دنیا و آخرت انسان در آن رقم میخورد. سوم اینکه جامعه، از خانواده ها تشکیل یافته است. ازاینرو، سرنوشت جامعه با سرنوشت خانواده پیوند خورده است. به دلیل اهمیتی که خانواده دارد، نمیتوان به سادگی از آن چشم پوشید. عوامل مؤثر در موفقیت و کامیابی خانواده، ارزش و اهمیت بالایی دارد و این کامیابی، در گرو کسب مهارتهای خانوادگی است. یکی از عوامل شکست و ناکامی خانواده، فقدان مهارتهای لازم زندگی مشترک است. برای موفقیت خانواده، همچون دیگر امور زندگی، باید مهارت کسب کرد. اولیای دین، با توجه به اهمیت خانواده در زندگی انسانی، مطالب ارزشمندی را بیان نموده اند و احادیث، منبع مطمئنی برای یافتن اطلاعات لازم درباره خانواده و مهارتهای زندگی زناشویی است.