قتصاد مقاومتی ضرورت جامعه ی کنونی ماست و یکی از راههای شکل گیری آن ، پرداختن به مقوله ی اصلاح الگوی مصرف می باشد.اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور تعریف شده است. مصرف هر جامعه وابسته به فرهنگ و هنجارهای حاکم بر آن بوده و اصلاح رویه ی مصرف از تغییر در نگرش آغاز می شود. با توجه به پیوند فرهنگی ایرانی با اسلام ، بجاست که این رویه از طریق عمل به آموزه های دینی صورت گیرد. اسلام به عنوان دین اعتدال ، از سویی امر به اصلاح مال و صرف آن در مصارف شخص در حد شان و کفاف افراد نموده و از طرفی به رفتارهای ناپسندی چون اسراف، زیاده روی و .... مهر باطل گذاشته است به عبارتی دیگر اعتدال هم برای مصرف کننده تعریف می شود و هم برای سیاستگذاران معنی پیدا می کند. این مقاله با توجه به جامعیت اسلام و توانایی ارائه مباحث فوق بصورت یک گفتمان شکل گرفته است. مباحث گفتمان اسلامی اصلاح الگوی مصرف در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی درمتن حاضر گردآوری شده است. ویژگی این گفتمان پرداختن همزمان به تغییر نگرش )مبانی نظری( و ارائه راهکار )مبانی عملی( استوار می باشد. متن موجود در حد توان کوشیده است با بیان اصول گفتمان اسلامی) اصول جانشینی،عمران و آبادانی، رفاه عمومی و ... ( و مفاهیمی چون عدالت و قواعد فقه ای مانند لاضرر به تبیین راهبردهای اصلاح الگوی مصرف بپردازد.
امرالله نیکومنش فاطمه عرب احمدی
اسلام گفتمان اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی
  1. فرقانی، محمدمهدی؛ راه دراز گذار، تهران، فرهنگ و اندیشه ،1182، چاپ اول، ص62. َیی

  2. آقاگل زاده، فردوس؛ تحلیل گفتمان انتقادی، تهران، علمی و فرهنگی ،118۲، چاپ اول، ص8.

  3. بشیر، حسن؛ پیشین، ص11 و فرقانی، محمدمهدی؛ پیشین، ص61-62.

  4. اخوی، احمد، اقتصاد کلان، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1181، چاپ پنجم.

  5. عرب احمدی،فاطمه،محیط زیست و بایسته های فقهی آن،نشرآرنا ، تهران،1191،ص 91

متن کامل مقاله پس از خرید آن، به شما نمایش داده خواهد شد. شما می توانید مقاله های خریداری شده خود را در آرشیو حساب کاربرتان برای همیشه داشته باشید.
خرید، ریال