قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135،136،143) اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛ نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل و مستنداتی قابل ارائه است.در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
مهدی حسن زاده
دعوای متقابل دعوای جلب ثالث دعوای اضافی دعاوی طاری دعوای اصلی

در قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح برخی از دعاوی طاری مهلت تعیین شده است. از جمله این که در ماده 143 ، مهلت طرح دعوای متقابل را تا پایان جلسه اول اعلام کرده و هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، » : در ماده 135 اعلام کرده می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز در خصوص .«... پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید دعوای اضافی 1، صراحتی در قانون یافت نمی شود. با وجود این، برخی با استناد به ملاک 135 و 143 ق.آ.د.م. بر این اعتقادند که دعوای اضافی نیز باید تا پایان جلسه اول ، مواد 98 دادرسی طرح شود (شمس، 1384 ، ص 41 و 1386 ، ص 63 ). این در حالی است که در خصوص دعوای ورود ثالث چنین مهلت هایی مقرر نشده بلکه در ماده 130 ق.آ.د.م. اعلام .«... تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد » شده شخص ثالث می تواند در مورد آن دسته از دعاوی طاری که قانون برای طرح آن ها مهلت خاص مقرر کرده است، صراحتی در قانون یافت نمی شود که ضمانتاجرای چنین مهلت هایی را مقرر کرده باشد. از این رو، مسأله، مورد بحث حقوقدانان واقع شده و احتمالاتی در این زمینه قابل بررسی است از جمله: (الف)؛ نپذیرفتن دعوا (ب)؛ رسیدگی مستقل و (ج)؛ تفصیل بین موارد مختلف.......