خوانده برای دفاع در مقابل دعوای خواهان می‌تواند از کلیۀ طرق دفاعی استفاده کند. خوانده باید با انتخاب درست و در زمان مناسب از این اختیارات گسترده در مقابل دعوای خواهان استفاده کند. با توجه به قاعدۀ منع صدور آرای متعارض، در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، «سبب» حکم مذکور دارای اعتبار امر قضاوت‌شده است و به همین سبب امکان اقامۀ دعوای جدید برای مخدوش کردن آن وجود ندارد. همین استدلال موجب می­شود که خوانده نتواند براساس رأی وحدت رویۀ شمارۀ 3746 مورخۀ 3/8/1338دیوان عالی کشور، دعوای جدید نسبت به «سبب» حکم سابق اقامه کند. امکان اقامۀ دعوای ابطال سند نسبت به عمل حقوقی (سبب حکم سابق) که سند رسمی براساس آن تنظیم شده است، به‌دلیل اعتبار امر قضاوت‌شده وجود ندارد، ولی می‌توان نسبت به سند رسمی به‌سبب اینکه «دلایل» اعتبار امر قضاوت‌شده ندارد، دعوای ابطال سند اقامه کرد.
خلیل احمدی
اعتبار امر قضاوت‌شده اسباب حکم حکم دعاوی مرتبط دفاع اثباتی

مقاله حاضر درصدد است با بررسی مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه برسد که آیا خوانده بعد از صدورحکم قطعی به نفع خواهان، میتواند برای فرار از آثار حکم سابق، دعوای جدید اقامه کند؟