مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می‌گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. از‌این‌رو، در این نوشته تلاش می‌شود تا نظر فقهای امامیه و حقوق‌دانان بررسی و تحلیل شده، سرانجام نظر منطقی‌تر تقویت گردد.
سام محمدی
اتلاف انفساخ تلف تلف شخص ثالث

ماده 387 قانون مدنی مقرر می دارد«گر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.»

حکم این ماده در خصوص تلف مبیع از سوی شخص ثالث روشن نیست.از این رو در خصوص آثار تلف مبیع از جانب شخص ثالث میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد.دراین خصوص به طور کلی سه نظریه ابراز شده است:1-نظریه بقای عقد2-نظریه بقا و انفساخ عقد3-نظریه انفساخ عقد.

بنابراین بحث این مقاله را به ترتیب بالا در سه گفتار پی می گیریم.