از سال 1395، شیوۀ جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به‌وسیلۀ رایانه صورت می‌گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل‌گیری شیوۀ جدید ابلاغ می‌گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوۀ ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه‌جویی در هزینۀ ارسال و ابلاغ این اوراق از جمله مزایای شیوۀ جدید ابلاغ است. اختلال موقت در سامانۀ مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در حساب کاربری مخاطب و دوگانگی ابلاغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب این شیوه است که باید با حل این مشکلات، امکان استفادۀ بهینه از شیوۀ جدید را فراهم کرد. در این تحقیق، ضمن تبیین شیوۀ جدید ابلاغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رفع معایب موجود، ارائه می‌شود.
حمید ابهری
ابلاغ ابلاغ قانونی ابلاغ واقعی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی

در مقاله حاضر، ابتدا شیوه ابلاغ الکترونیکی، سپس مزایای آن و در نهایت، معایب آن تبیین شده و نتیجه‌ی بحث و راهکارهای مناسب برای رفع معایب موجود در این شیوه ابلاغ ارائه می شود.