به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت­های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت­هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به ­وجود آورد و ذهن حقوق‌دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق‌دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک‌طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به ­وجود نمی­آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می­تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به­ وجود نمی­آید، مگر اینکه موجب به­ طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول­کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می‌شود.
محمد جعفری فشارکی محمد ریاحی
ایجاب ایجاب ملزِم اراده التزام

عده ای، معتقدند که شرط به معنای مطلق الزام نمیباشد، تا بگوییم روایاتی که دلالت میکنند بر واجب الوفا بودن هر الزام و التزامـی، آن شـرط را در بـر مـی گیرنـد.شرط به معنی ربط است و به تعهد مستقل اطـلاق نمـی گـردد. پـس عمومـات شـروط مانند وجوب وفا به شرط جز بر شرطی که ضمن عقد واقع شده است، دلالت نمیکند. از دید آنها، برخی از اصحاب که شرط بعد از وقوع نکاح را با وجود روایات در این زمینـه لازم الوفا دانسته اند، آن را حمل کرده اند بر اینکه در بین ایجاب و قبول واقع شده است. یـا آن را در مقابل قاعده که همان اصل عدم لزوم شرط است، مگـر در ضـمن عقـد باشـد قرار داده اند، در حالیکه لازم الوفا بودن شرط در این مورد، به علـت وجـود نـص خـاص بدون معارض است.در ادامه بحث خواهیم گفت که آیا چنین ایجـابی قابلیـت عـدول دارد یـا خیـر و اینکه چه راه حل سازگاری با نظام حقوقی ما وجود دارد که قابلیت عدول را از بین ببرد.
در پایان به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از عدول و امکان یا عدم امکان جبران خسارت مخاطب خواهیم پرداخت.