زندگی آسوده حق هر بانوی ایرانی
با همکاری بنیادها و خیریه های ملی و بین المللی