زندگی آسوده حق هر کودک ایرانی
با همکاری بنیادها و خیریه های ملی و بین المللی