• مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهرهای پارسیان و کوشکنار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۷۰۲۰                                                                         ۴/۶/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهرهای پارسیان و کوشکنار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و دومین جلسه سال جاری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ متمم اعلام مصوبه شهرهای پارسیان و کوشکنار را مورد بررسی و با قید موارد ذیل مورد تصویب نهایی قرار داد. پیرو اعلام مصوبه‌های مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به شماره ۹۱/۳۰۰/۳۳۰۸۵ (طرح جامع شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوصمغایرت اساسی شهر مریوان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۷۹۲۰                                                                       ۱۰/۶/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر مریوان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ خود موضوع مغایرت اساسی شهر مریوان (الحاق ۵۹۰ هکتار به محدوده شهر) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: با الحاق روستای موسک به مساحت ۱۱۰هکتار و همچنین اراضی تعاونی‌های مختلف مسکن در پیرامون شهر م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۳۲                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک مسکونی الغدیر یزد خارج از حریم شهر یزد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۲۳                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک مسکونی الغدیر یزد خارج از حریم شهر یزد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دلند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۴۸                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دلند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۴۹                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی ش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی بنیاد تعاون ناجا شهر تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۶۷۷                                                                       ۲۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی بنیاد تعاون ناجا شهر تبریز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود موضوع تغییر کاربری مجموعاً ۴۱۴۴۶ مترمربع پلاک ثبتی ۸۲۴۲ بخش ۵ شهر تبریز (بند ۷ صورتجلسه کمیسیون ماده۵ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱) از کاربریهای اداری، فضای سبز و باغ به تجاری، خدماتی، تفریحی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مراوه تپه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۰۴                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مراوه تپه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۵۰                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامیان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شوقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۵۶۳۳                                                                       ۲۷/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شوقان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر کوهسار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
   شماره۳۰۰/۳۴۶۷۲                                                                      ۲۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر کوهسار استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند ؛ شورای عالی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده یزد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۶۷۸                                                                       ۲۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده یزد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ موضوع مغایرت اساسی یزد مربوط به الحاق ۷۵/۲۵ هکتار اراضی شهرک طوبی متعلق به تعاونی مسکن سپاه به محدوده شهر یزد را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور مقرر نمود: ۱ـ برای اعضاء تعاونی سپاه به تعداد ۱…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تغییر کاربری اراضی واقع در شمال غرب میدان ونک)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۳۱                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تغییر کاربری اراضی واقع در شمال غرب میدان ونک) شهردار محترم تهران رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ خود پیرو جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ موضوع تغییر کاربری پلاکهای ثبتی ۶۱۱ الی ۶۰۸ و ۶۲۹ الی ۶۳۳/۷۰ واقع در شمال غرب میدان ونک به مساحت حدود ۸۵/۱ هکتار از کاربری پارک عمومی به مجتمع تجاری و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اقدامات غیرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۲۶۱۹۵                                                                       ۱۷/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اقدامات غیرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۱خود با عنایت به‌نامه شماره ۰۱۵/۹۲/م و مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ دفتر مقام معظم رهبری درخصوص حفظ و حراست از جنگلها و منابع طبیعی کشور موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در عرصه‌های جنگلی، منابع طبیعی و مناطق تحت حفاظ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرخان‌ببین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۳۰۱                                                                       ۲۱/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرخان‌ببین استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجـرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند ، شورای عال…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد ابراهیم امین به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۶۲۶۶/ت۴۹۵۴۴هـ                                                            ۱۴/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد ابراهیم امین  به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۷۶۹ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ تصویب نمود: آقای محمد ابراهیم امین به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیر…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۵۱                                                                                                                              ۱       شماره۳۵۳۸۳هـ/ب                                                                    …