• رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت تفاوت تطبیق

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
     در صورتی که حقوق و فوق‌العاده‌های ثابت موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یابد     تاریخ دادنامه: 27/4/1390     شماره دادنامه: 189      کلاسه پرونده: 90/316    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    شاکی: خانم ناهید مهاجرنسب    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری     گردش کار: خانم ناهید مهاجرنسب به موجب درخواست تقدیمی اعلام کرده است که:    « شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد با خواسته برقراری فوق‎العاده ویژه خبره س…
  • رأی شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
     که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است          تاریخ دادنامه: 27/4/1390     شماره دادنامه: 195      کلاسه پرونده: 88/464       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: معاون دادستان دیوان محاسبات کشور       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 55 اصلاحی آیین‎نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها       گردش کار: آقای معاون دیوان محاسبات کشور طی شکایت‎نامه تقدیمی به شماره 23/1927/762/86 مورخ 28/3/1388 اعلام داشته است که:       « مستحضرید، به …