• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ -- جلسه ۴۱۳

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و سیزدهم‌ 26 فروردین‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (413) 23 صفـرالمظفـر 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و ششم‌ فروردین‌ماه‌ 1383           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: ابوالفضل‌شکوری‌ ـ حاتم‌ نارویی‌ و علی‌ نظری‌.4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مر…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - جلسه ۷۰

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتادم(70) 30 دیماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 8 ذیحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ سی‌ام‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: احمد بلوکیان‌،محمد کریمیان‌، تیمورعلی‌ عسکری‌ و سیداحمدرسولی‌نژاد.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌بم…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۵

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهل‌ و پنجم(45) 11 آبــــان‌مــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌  17 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز دوشنبه‌ یازدهم‌ آبانماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌: 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: علی‌ دیرباز، محمدعلی‌حیدری‌شلمانی‌، علی‌ مؤیدی‌ و رضا آشتیانی‌عراقی‌.4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ م…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌- جلسه ۴۰۳

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چـهارصد و سوم(403) ‌ 10  اسفـندمـاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ 8 محرم‌الحرام‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌       دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ دهم‌ اسفندماه‌ 1382             فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ تصویب‌ لایحه‌ بودجه‌ سال‌ 1383  کل‌ کشور.4 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.5 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکی…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۳۳

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و سی‌ و سوم‌ 6 خــــردادماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (433) 6 ربـیــع‌ الثانی‌ 1425 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ ششم‌ خردادماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: غلامعلی‌ کوهساری‌ ـ کریم‌ فتاح‌پور موانه‌ ـ احمد رمضانپورنرگسی‌ ـ سیدکرامت‌ا…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۶۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ شصت‌ و چهارم‌(64) 9 دیــماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 16 ذیقعده‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ نهم‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: علی‌ افشاری‌،الیاس‌ نادران‌ و محمد قمی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌درخصوص‌ ممنوعیت‌ حجا…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۵

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ پانزدهم‌ 28 تـیـــرمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (15) 29 جمادی‌الاول‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و هشتم‌ تیرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: رشید جلالی‌جعفری‌،سلیمان‌ جعفرزاده‌، سیدنظام‌ مولاهویزه‌ و اسدالله تابع‌.4 ـ بیانات‌ نایب‌…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ -- جلسه ۴۱۵

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و پانزدهم‌ 30 فروردین‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (415) 27 صفـرالمظفـر 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ سی‌ام‌ فروردین‌ماه‌ 1383           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: علی‌اصغر رحمانی‌ خلیلی‌ ـ نورمحمد ربوشه‌ ـ حسین‌ انصاری‌راد و خانم‌ الهه‌ کول…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۷

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
        بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهـل‌ و هفتم(47)  26 آبـــان‌مــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 3 شـوال‌الـمکرم‌  1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و ششم‌ آبانماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمصطفی‌سیدهاشمی‌، سیدمحمدتقی‌ محصل‌همدانی‌، احمدتوکلی‌ و امیررضا خادم‌از…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۷۳

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتاد و سوم‌(73) 7 بهمن‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 15 ذیحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ هفتم‌ بهمن‌ماه‌ 1383        فهرست‌ مندرجات‌:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: علی‌ امامی‌راد و قدرت‌الله ایمانی‌ و خانمها: فاطمه‌ آلیا و نیره‌ اخوان‌بیطرف‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ م…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۷۸

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتاد و هشتم(78)‌ 28 بـهمن‌مـاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 6 محرم‌الحرام‌  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و هشتم‌ بهمن‌ماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ مرثیه‌خوانی‌ بمناسبت‌ فرارسیدن‌ تاسوعا و عاشورای‌حسینی‌.4 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمصطفی‌ طباطبایی‌نژاد،ر…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۶۹

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ شصت‌ و نهم(69) ‌ 29 دیماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 7 ذیحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و نهم‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: ولی‌ رعیت‌، حسین‌حسنی‌بافرانی‌، سیدرضا نوروززاده‌ و رسول‌ صدیقی‌بنابی‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مج…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۰۷

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و هفتم(107)‌ 21 اردیبهشت‌ماه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 2  ربیــع‌الـثانی‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و یکم‌ اردیبهشت‌ماه‌ 1384          فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدسبحان‌حسینی‌حیدرآبادی‌، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه‌، ناصرسودانی‌ و خانم‌ نفیسه‌…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۱۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهارصد و چهاردهم‌ 29 فروردین‌ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (414) 26 صفـرالمظفـر 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز شنبه‌ بیست‌ و نهم‌ فروردین‌ماه‌ 1383           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدحاجی‌محمد موحد ـ  سیدجلال‌ موسوی ‌مهری‌ و مرتضی‌ خیرآبادی‌. 4 ـ بیانات…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ نود و یکم (91)‌ 23 اسفنـدمـاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 2  صفـرالمظفـر  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ بیست‌ و سوم‌ اسفندماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: محمدحسن‌دوگانی‌آغچغلو، غلامرضا میرزایی‌، سیدجلال‌یحیی‌زاده‌فیروزآباد و محمدناصر توسلی‌زاده‌.…
 • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۶۹

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و شصت‌ و نهم‌ 11 آبـــان‌ مــاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ (369) 7 رمضان‌المبارک‌ 1424 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ یازدهم‌ آبان‌ماه‌ 1382         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمحمد رضوی‌و میرطاهر موسوی‌.4 ـ تسلیت‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ …