• تصویب‌نامه راجع به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۴ـ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۶۷۸۴/ت۵۱۰۰۸هـ                                                               ۷/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه راجع به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۴ـ۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۷/۱۳۹۳  به پیشنهاد شماره ۱۴۹۲۴/۰۲۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ تصویب کرد: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳…
 • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۱۴۶ شماره پرونده ۱۶۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید. آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۳۴۲۱۷                                                                         ۱/۷/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح‌های شهرها با جمعیت کمتر از صدهزار نفر استانداران محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کلیه استانها) در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به…
 • اصلاح مواد (۳) و (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۷۲۶۶/ت۵۱۰۵۷هـ                                                               ۸/۷/۱۳۹۳ اصلاح مواد (۳) و (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت اطلاعات ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیـأت وزیـران در جلـسه ۶/۷/۱۳۹۳ به پیشـنهاد مشتـرک وزارتـخانه‌هـای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و …
 • اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ                                                               ۸/۷/۱۳۹۳ اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معـدن و تجارت و معـاونت توسعه مـدیریت و سـ…
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۷۲۷۱/ت۴۹۵۰۶هـ                                                               ۸/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ـ دفتر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه ۶/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۱۷۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: معاون توسعه مدیریت و سرمای…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۷۷۲۴۲/ت۵۱۰۸۳هـ                                                             ۸/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت هـیأت وزیران در جلسـه ۶/۷/۱۳۹۳ به پیشنهـاد شماره ۱۳۷۲۸۹/۶۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ وزارت صـنعت، معدن و تجارت و به استـناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیر…