• نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  289 شماره پرونده 2017ـ 51 ـ 86        سؤال ـ چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا می‌تواند تقاضای استرداد آنرا بنماید؟ نظریه شماره8259/7 ـ 8/12/1386 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه        چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد. ٭٭٭٭٭ 290 …
 • تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۱۹۸۹۳/ت۴۸۰۷۱هـ                                                           ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی هیئـت وزیـران در جلـسه مـورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ بـنا به پیشنـهاد شمـاره ۱۰۰۱۵۹/۱۰۸۱۶/۲۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآ…
 • تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۹۹۳۷/ت۴۳۴۵۸هـ                                                           ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت به کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد …
 • نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  /۷                                                                             ۲۶/۹/۱۳۹۱ ۲۸۹ شماره پرونده ۲۰۱۷ـ ۵۱ ـ ۸۶ سؤال ـ چنانچه مالک وسیله نقلیه مشروبات الکلی شخص دیگری غیر از حامل باشد آیا می‌تواند تقاضای استرداد آنرا بنماید؟ نظریه شماره۸۲۵۹/۷ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۶ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع ا…
 • تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخهدر استان سمنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۹۹۴۲/ت۴۸۴۸۶هـ                                                            ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه در استان سمنان وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب نمود: شهرستان سرخه به مرکزیت شهر سرخه مشتمل بر بخش سرخه در استان سمنان ایجاد می‌گردد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تصویب‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک                                                           ۹/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند: ۱ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسبات…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۶۵۱             ۱                         شماره۶۷۷۹۴هـ/ب                                                                       ۹/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه…