• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به تنفیذ طرح جامع ‏شهر شیروان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ‏با توجه به تصویب مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیروان در جلسه ‏مورخ 17/4/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی، ضمن تنفیذ ‏مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال ‏مدارک طرح به مراجعه ذیربط اقدام شود.‏        برای جنابعالی و کلیه مسئولین آن استان، موفقیت در انجام خدمت به نظام مقدس ‏جمهوری اسل…