• رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام لغو پروانه فعالیت شرکت‌هایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارائه می‌نمایند و نسبت به نصب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    و راه‌اندازی مراکز مربوط اقدام نکرده‌اند، از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خلاف قانون می‌باشد       تاریخ: 12/2/1390              شماره دادنامه: 76               کلاسه پرونده: 89/371      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: شرکت ارتباطی ضحی کیش.      موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شماره 55 و 56 مورخ 24/9/1387 و 1/10/1387.      گردشکار: وکیل شرکت ارتباطی ضحی کیش به موجب درخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن، ابطال بند 3ـ1 مصوبات جلسات 55 و …
 • رأی شماره ۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محل خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 12/2/1390             شماره دادنامه: 75                  کلاسه پرونده: 90/38        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم اعظم هادی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض       گردشکار: خانم اعظم هادی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع الزام آموزش و پرورش به صدور حکم مبنی بر تعیین محل خدمت شکات که از فارغ‌التحصیلان دانشسرای تربیت معلم می‎باشند در محلی که در آنجا تحصیل کرده‎اند آرای متفاوتی صادر کرده‎اند و صدور رأی وح…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین کاربری آموزش عالی در حریم شهر محمدیار به مساحت ۲۵ هکتار جهت احداث واحد دانشگاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  بین‌المللی آزاد اسلامی سلدوز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب تعیین کاربری آموزش عالی در حریم شهر محمدیار به مساحت 25 هکتار جهت احداث واحد دانشگاه بین‌المللی آزاد اسلامی سلدوز در جلسه مورخ 19/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) نصیرشهر واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) نصیرشهر واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.       2ـ کلیه مصو…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر افوس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر افوس در جلسه مورخ 14/12/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ در نقشه کاربری پیشنهادی اراضی ذخیره مسکونی در داخل بافت به مسکونی با تامین خدمات (اولویت توسعه آتی) و ذخیره خدماتی به خدماتی و ذخیره اداری به اداری تبدیل شود.       2ـ کاربری زراعی در حاشیه شمال …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خور در جلسه مورخ 28/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ اراضی مزروعی شمال شهر تثبیت شود و تغییر کاربری آن به عنوان مغایریت اساسی مطرح شود.       2ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی اصلاح شود (کمربندی جنوبی شهر به عنوان شریانی درجه 1 حذف و سلسله مراتب شبکه در قس…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر برف انبار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر برف انبار در جلسه مورخ 18/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ نقشه معابر پیشنهادی مطابق با سلسله مراتب راههای شهری مندرج در آئین‌نامه راههای ایران اصلاح گردد.       2ـ کاربری اراضی موسوم به « ذخیره خدمات شهری» به کاربری « خدماتی» تغییر یابد.       3ـ ن…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوئین و میاندشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بوئین و میاندشت در جلسه مورخ 14/12/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ اراضی ذخیره مسکونی در حاشیه شهر از محدوده شهر خارج شود و اراضی ذخیره مسکونی در داخل بافت به مسکونی با تامین خدمات (اولویت توسعه آتی) و اراضی ذخیره خدماتی به خدماتی تبدیل شود.       2ـ …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر رودهن واقع در حوزه شهری رودهن ـ بومهن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر رودهن واقع در حوزه شهری رودهن ـ بومهن در جلسه مورخ 1/4/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.       2ـ کلیه مصوبات کمیسیون…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر صالح‌آباد واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر صالح‌آباد واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.       2ـ کلیه مص…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر حسن‌آباد واقع در حوزه شهری حسن‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر حسن‌آباد واقع در حوزه شهری حسن‌آباد در جلسه مورخ 22/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.       2ـ کلیه مصوبات کم…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر رباط‌کریم واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران      در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر رباط‌کریم واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:      1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.      2ـ کلیه مصوبات کمی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع(راهبردی ـ ساختاری) شهر رباط‌کریم واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران      در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر رباط‌کریم واقع در حوزه شهری اسلامشهر ـ رباط‌کریم در جلسه مورخ 18/2/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:      1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.      2ـ کلیه مصوبات کمی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر پیشوا واقع در حوزه شهری ورامین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران      در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر پیشوا واقع در حوزه شهری ورامین در جلسه مورخ 1/4/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:      1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.      2ـ کلیه مصوبات کمیسیون مغای…