• رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎های ثبتی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
               تاریخ: 15/6/1388                     شماره دادنامه: 488                     کلاسه پرونده: 87/516           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.           موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی.           مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقر…