• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۴-۱۸۶)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    184«چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان به عمل آمده به نتیجه نرسد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود»        سؤال ـ در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود. نظریه شماره3604/7 ـ 4/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         در مورد استعلام، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مرتکب یا مرتکب…