• رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ دادنامه: 21/4/1388           شماره دادنامه: 342             کلاسه پرونده: 87/615       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای سلطان علی شکاری.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1642 موضوع شکایت آقای سطان علی شکاری به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأی 27366 مورخ 21/5/1386 به شرح دادنامه…
  • رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبـصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 14/4/1388                 شماره دادنامه: 327                  کلاسه پرونده: 86/99       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای راشد ساوالانیان.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبـصره یک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره یک بند 3 طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر « ملاک تشخیص حقوق مکتسبه، پروانه‎های صادر شده توسط شه…