• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۵/۳ هکتار از اراضی بنیاد مسکن به محدوده شهر مود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۲۲                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۵/۳ هکتار از اراضی بنیاد مسکن به محدوده شهر مود استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسدآباد (دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۱۲                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسدآباد (دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ ه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست‌هزار نفر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۲۶                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست‌هزار نفر قائم‌مقام محترم وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان ..... شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نهمین جلسه سال جاری در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ موضوع بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر را مورد بررسی قرار داد. مطابق تبصره ذیل بند ۳ ماده ۳ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۸۹۸                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان پیرو بند ۲ـ۳ مصوبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تهیه طرح ویژه برای پهنه‌های تاریخی شهر شوشتر و تدوین شرح خدمات ویژه برای این طرح، این شورا با تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر در قالب طرح تفصیلی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر دلیجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۷۲۶                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر دلیجان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بناب (موضوع روستای قره چپق)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۱۵                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بناب (موضوع روستای قره چپق) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جاسک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۱۴                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جاسک استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شور…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بایگ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۴۰۰۷                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بایگ استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرساز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارسک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۳۳۹۲۵                                                                       ۲۰/۵/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارسک استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۳۴۹/۹۲/دش                                                                       ۸/۳/۱۳۹۲ مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور جلسات ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۳، ۷۰۵، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰، ۳/۸/۱۳۹۰، ۱۷/۸/۱۳۹۰، ۱/۹/۱۳۹۰، ۲۲/۹/۱۳۹۰، ۲۷/۱۰/۱۳۹۰، ۲۵/۱۱/۱۳۹۰، ۹/۱۲/۱۳۹۰، ۲۲/۱/۱۳۹۱، ۵/۲/۱۳۹۱، ۱۹/۲/۱۳۹۱، ۲/۳/۱۳۹۱، ۱۶/۳/۱۳۹۱، ۳۰/۳/۱۳۹۱، ۲۸/۶/۱۳۹۱، ۱۱/۷/۱۳۹۱، ۱۸/۷/۱۳۹۱، ۲/۸/۱۳۹۱، ۹/۸/۱۳۹۱، ۱۶/۸/۱۳۹۱، ۷/۹/…