• رأی شماره ۳۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی بازخرید خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 20/5/1387         شماره دادنامه: 346         کلاسه پرونده: 87/323        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم مهوش شاه محمدپور سلیمانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 12 و 18 بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/960 موضوع شکایت خانم مهوش شاه محمدپورسلیمانی به طرفیت سازمان هواپیمایی کشوری به خواسته ابطال حکم شماره 962 مورخ 7/2/1366 به شرح دادنامه 1779 مورخ 28…
 • رأی شماره ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 12/3/1387          شماره دادنامه: 149         کلاسه پرونده: 87/92        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای گداعلی فربه قاضیانی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20، 19 و 18 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکایت آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت اداره کار گیلان به خواسته اعتراض به رأی مورخ 11/9/1385 به شرح دادنامه 1705 مورخ 4/7/1386 رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده …
 • رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۲۰/۵/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 20/5/1387           شماره دادنامه: 349         کلاسه پرونده: 87/342        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای جهانگیر اعتمادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 28 بدوی و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست وهشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2327 موضوع شکایت جهانگیر اعتمادی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رأی شماره 684 مورخ 9/9/1384 کمـیسیون تجـدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه 879 مورخ 23/5/1386 …
 • رأی شماره ۱۰۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بطرفیت شرکت جهاد نصرگلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 27/9/1386         شماره دادنامه: 1059         کلاسه پرونده: 85/801        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت جهاد نصر گلستان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 18 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/211 موضوع شکایت روح‌اله نقیبی بطرفیت شرکت ماشین‌آلات استان گلستان بخواسته، درخواست سوابق از 24/2/1362 لغایت 4/5/1365 جهت لحاظ در بازخریدی و دریافت حق سنوات و اضافه‌کاری دو شیفت بودن بشرح د…
 • رأی شماره ۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران         تاریخ: 20/5/1387          شماره دادنامه: 341         کلاسه پرونده: 84/2        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عباس محمددوست.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقد…